پس از نصب و راه انداری قفسه بایگانی در سازمان ها و ارگان ها، تکنیسین های فنی شرکت میهن صنعت هر شش ماه یک بار به صورت منظم و دوره ای اقدام به برقراری تماس و بازدید حضوری از قفسه بایگانی نموده ….