پس از نصب و راه اندازی قفسه بایگانی سازمان ها و ارگان ها به مدت شش ماه حتی هرگونه آسیب تعمدی که به قفسه بایگانی شرکت میهن صنعت وارد شود، به صورت کاملا رایگان تعمیر و در صورت نیاز تعویض می گردد…